FOTOVOLTAIKA

Z izrazom fotovoltaika poimenujemo tehnologijo za neposredno pretvorbo sončnega sevanja v enosmerno električno napetost. Mikro sončna elektrarna za samooskrbo je fotovoltaični sistem, ki z uporabo fotonapetostnih modulov oz. sončnih celic pretvarja sončno sevanja v električno energijo. Učinkovitost elektrarne je odvisna od kakovosti modulov. Pri odločitvi za GEN-I Sonce je kakovost modulov zagotovljena z izborom vrhunskih komponent Bisol Group z dokazano nadpovprečnim energijskim izkoristkom.

 

OSONČENOST

Osončenost definiramo kot izpostavljenost soncu. Od osončenosti fotovoltaičnih modulov je odvisna proizvodnja električne energije, ki jo dosega sončna elektrarna. Boljša kot je osončenost več električne energije proizvede. V Sloveniji so za proizvodnjo električne energije dovolj osončene vse regije, ustreznost posamičnega objekta pa pri GEN-I Sonce ocenimo na strokovnem ogledu.

 

MSE 

Mikro sončna elektrarna je naprava za proizvajanje električne energije z izrabo sončnega sevanja. Z besedo »mikro« označujemo elektrarne, ki spadajo v najnižji proizvodni velikostni razred do nazivne moči 50 kW. V ta razred spadajo tudi sončne elektrarne za samooskrbo, ki so namenjene gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, največja nazivna moč naprave ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči merilnega mesta.

  

kWh

kWh oziroma kilovatna ura je enota za količino električne energije. Povprečno slovensko gospodinjstvo mesečno porabi 325 kWh elektrike, se pa ta podatek vsako leto spreminja in ga v svojem poročilu o stanju energetike objavlja Agencija za energijo. Domača sončna elektrarna za lastno samooskrbo je zasnovana tako, da pokriva načrtovano porabo. 

 

PRIKLJUČNA MOČ

Priključna moč določa najvišjo dovoljeno moč, ki jo sme končni odjemalec doseči na merilnem mestu pri odjemu električne energije iz omrežja oz. proizvajalec pri dobavi električne energije v omrežje. Odvisna je od vrste priključka in nazivne jakosti omejevalca toka (varovalka), določi pa jo distribucijski operater v soglasju za priključitev. To soglasje potrebujete tudi pred priklopom domače sončne elektrarne za samooskrbo.

 

OBRAČUNSKA MOČ

Obračunska moč je moč, po kateri se obračunava omrežnina. Pri gospodinjskih odjemalcih in malih poslovnih odjemalcih je določena z velikostjo varovalke, pri ostalih pa z meritvijo. Obračunska moč je nižja od priključne moči, navedene v elektroenergetskem soglasju.

 

OVE

OVE oziroma obnovljivi viri energije vključujejo vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov. Izraba obnovljivih virov energije, iz katerih proizvajamo električno energijo (sonce, veter in voda...), vira ne izčrpa. Med obnovljive vire ne štejemo fosilnih goriv kot so nafta, zemeljski plin in premog.

 

SPTE

SPTE oziroma soproizvodnja toplote in električne energije z visokim izkoristkom je oznaka za proizvodnjo električne energije, ki jo uporabnik proizvede s proizvodno enoto in porabi za svoje potrebe ali proda v distribucijsko omrežje električne energije. Toploto, ki nastane kot stranski produkt pri proizvodnji električne energije, pa uporabimo kot koristno toploto (npr. za ogrevanje).

 

Prispevek za SPTE in OVE

Je prispevek za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom. Skladno z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 36/2014) ga plačujejo končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo. Ta prispevek plačujejo vsi odjemalci, tudi lastniki domačih sončnih elektrarn.

 

OMREŽNINA

Omrežnina je namenjena zagotavljanju vseh upravičenih stroškov elektro operaterjev, ki izhajajo iz zagotavljanja zanesljivega in stabilnega delovanja elektroenergetskega sistema. Določa jo Agencija za energijo na temelju reguliranih stroškov. Na vašem računu je ločeno prikazana in se obračunava tako na obračunsko moč kot tudi porabljeno električno energijo v odvisnosti od tarifnih časov ( VT- MT ali ET). Ko električno energijo z lastno sončno elektrarno proizvajate sami, vam na računu ostane znesek za obračunsko moč.

 

NETO MERJENJE

Je sistem obračuna električne energije in omrežnine s katerim se ugotovi količina električne energije, ki predstavlja razliko med porabljeno in proizvedeno električno energijo v določenem obračunskem obdobju. Če vaša domača elektrarna v določenem trenutku ni pokrila vaših potreb, ste manjkajoče količine dobili iz omrežja. Obračun za razliko se izvede enkrat letno (konec koledarskega leta).

 

ODS oz. SODO

ODS je kratica za operaterja distribucijskega sistema električne energije. Dejavnost operaterja distribucijskega sistema električne energije na področju Slovenije izvaja družba SODO d.o.o., ki je odgovorna za varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema ter razvoj distribucijskega sistema za medsebojne povezave z drugimi sistemi in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za distribucijo električne energije. Pri domači sončni elektrarni mora SODO izdati soglasje za priključitev elektrarne. Pri odločitvi za GEN-I Sonce je pridobitev soglasja del celostne storitve: za soglasje v imenu lastnika poskrbimo mi.

 

RAZSMERNIK oz. INVERTER

Razsmernik je naprava, ki pretvarja enosmerno napetost (DC) v izmenično napetost (AC).

 

OPTIMIZATOR MOČI

Optimizator moči je naprava, nameščena pod posamezni fotonapetostni modul. Uravnava delovanje fotonapetostnega modula in maksimira njegov izkoristek. Niz optimizatorjev je preko razsmernika povezan z omrežjem.

 

FOTONAPETOSTNI MODUL

Fotovoltaični oz. fotonapetostni modul je komponenta sončne elektrarne, ki energijo svetlobe pretvarja v električno energijo. Modul je sestavljen iz zaporedno vezanih sončnih celic, umeščenih med površino kaljenega stekla in posebne folije.

 

 

Pokličite nas, v kolikor razmišljate o sončni elektrarni.

Razložili vam bomo celoten postopek, podali vam bomo informacije o možnostih financiranja in vam zagotovili podrobne informacije o sestavnih delih in delovanju sončne elektrarne.

Pošlji povpraševanje

Naložbo vavčer za digitalni marketing (izdelavo spletnih strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Evropski sklad na regionalni razvoj
Slovenski podjetniški sklad
RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo